Om het functioneren van Stichting Vechtstreek + Venen te toetsen wordt de stichting regelmatig onderworpen aan audits en inspecties. In 2019 en 2020 hebben er visitaties plaatsgevonden van de PO-Raad en de Onderwijsinspectie, waarbij bestuur en onderwijskwaliteit onder de loep zijn genomen.

De Onderwijsinspectie beoordeelde de standaard ‘Kwaliteitszorg’ met een goed: de kwaliteit van ons onderwijs stijgt uit boven de basiskwaliteit. Onze scholen geven zelf aan dat er binnen het bestuur van Vechtstreek + Venen veel aandacht is voor het bevorderen van goed onderwijs: er is veel gelegenheid te blijven professionaliseren en opgedane kennis wordt met elkaar gedeeld.

De PO-Raad constateerde tijdens haar visitatie dat Vechtstreek + Venen een helder strategisch beleidsplan opgesteld heeft en dat er de afgelopen tijd hard gewerkt is aan een planmatige aanpak van het beleid en aan het bestendigen van de ontwikkeling van de stichting. De open wijze van communiceren wordt breed gewaardeerd door schooldirecteuren, GMR, bestuur en bestuursstaf en men is met hart voor onderwijs bij de organisatie betrokken.

Vechtstreek + Venen blijft inzetten op het verhogen en borgen van de onderwijskwaliteit en op het uitbouwen van het eigenaarschap van de scholen. Vol vertrouwen en enthousiasme bouwen we verder aan goed onderwijs binnen Vechtstreek + Venen!