Omdat Vechtstreek +Venen met persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en anderen werkt, is privacywetgeving daarop van toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen. Hiervoor is er binnen Vechtstreek + Venen een IBP-beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan kun je lezen in het IBP portaal en in dit bestand. Het is bedoeld om uitvoering te geven aan het IBP-beleidsplan. In het handboek staan richtlijnen, procedures, afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen.

Naast de ontwikkeling van het handboek richt Vechtstreek + Venen zich met een privacy officer en een functionaris gegevensbescherming op het beschermen van de persoonsgegevens en op de bewustwording van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Bij vragen of opmerkingen rondom privacy binnen Vechtstreek + Venen kun je een mail sturen naar privacy@vechtstreekenvenen.nl. Onze privacy officer ontwikkelt beleid en voert veranderingen door. Hij is het eerste aanspreekpunt. De functionaris gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de afspraken uit het handboek en vormt een aanspreekpunt voor de privacy officer. Voor Vechtstreek en Venen is Jeroen Bosman van Privacy op School de functionaris gegevensbescherming.

 

Delen van gegevens met de GGD voor bron- en contactonderzoek

Hier vindt u de brief van Heb Huibers, voorzitter college van bestuur, over het delen van gegevens met de GGD voor bron- en contactonderzoek.