Stichting Vechtstreek + Venen is gevestigd in Breukelen en bestaat uit de volgende geledingen:

Raad van toezicht
Het college van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Vechtstreek + Venen en de scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur staan. De raad van toezicht laat zich informeren over de gang van zaken binnen de stichting en denkt mee over de maatschappelijke functie van het onderwijs in de samenleving. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Alwin Bosscher
  • Joeke van der Mei
  • Jeanine van Noordenne
  • Jan Smid
  • Adri van der Wind (voorzitter)

College van bestuur
Heb Huibers is voorzitter college van bestuur van Vechtstreek + Venen.
(E: hhuibers@vechtstreekenvenen.nl)

Stichtingskantoor
De scholen en het bestuur worden ondersteund door het stichtingskantoor. Bij het stichtingskantoor zijn de volgende collega’s werkzaam:

De verwerking van de personeels-, salaris- en financiële administratie wordt verzorgd door Groenendijk Onderwijsadministratie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de geledingen. Lokaal komen onderwijskundige en organisatorische zaken aan de orde in de medezeggenschapsraad van een school en worden schooloverstijgende thema’s in de GMR met de voorzitter college van bestuur besproken. Op de websites van de scholen kunt u zien wie de MR-leden van de scholen zijn. Voor contact met de GMR kunt u mailen naar: gmr@vechtstreekenvenen.nl.

De GMR bestaat uit:

  • Serena Bouma (voorzitter)
  • Cornée Heijstek
  • Dinno de Meer
  • Jojanneke Schravenmade
  • momenteel hebben wij 3 vacatures voor personeelsleden GMR en mogelijk 1 nieuw lid oudergeleding GMR
De GMR van Vechtstreek + Venen beschikt over een jaarverslag. Dit verslag is terug te vinden onder het tabblad ‘downloads’.


Vertrouwenspersoon

Vechtstreek + Venen beschikt over drie vertrouwenspersonen. Mocht een gesprek wenselijk zijn, dan zijn zij telefonisch en via de mail bereikbaar:

Vechtstreek + Venen beschikt over een klokkenluidersregeling. Deze regeling is terug te vinden onder het tabblad ‘downloads’.